Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

 

1. Pracownikami Przedszkola są: 

a)  dyrektor,

b)  nauczyciele,

c)  nauczyciele – specjaliści:   logopeda, 

d)  pracownicy administracji: kierownik gospodarczy, sekretarka ,

e) pracownicy obsługi: woźne, pomoc nauczyciela, dozorcy, kucharka, pomoce kuchenne,   szatniarka.

2. Liczbę pracowników administracji i obsługi oraz liczbę nauczycieli w tym nauczycieli specjalistów co roku zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacji przedszkola.

Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do: 

1. Jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie  od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania itp.;

2. Prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu zgodnie z obowiązującym Kodeksem etyki, ;

3. Przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.

4. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie jak Policja lub Sąd Rodzinny. 

5. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Opłatę za ubezpieczenie pokrywają rodzice.

6. Zadania nauczycieli, specjalistów  i    innych   pracowników   przedszkola   związanych z   zapewnieniem    bezpieczeństwa   dzieci    w    czasie   zajęć   organizowanych    przez  przedszkole.

 

Pokaż informacje o artykule