Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.

2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na jego terenie, zawiadomić pracownika obsługi placówki o fakcie przebywania osób postronnych.

3. Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren placówki o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora lub skierować osobę do dyrektora.

4. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.


 

 Nauczyciele:

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno  –  wychowawcza   i   opiekuńczą   zgodnie  z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za  jakość i  wynik  tej  pracy, szanuje godność dziecka i respektuje  ego  prawa.

2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

3. W sytuacji wyższej konieczności nauczyciel może pozostawić dzieci pod opieką innej osoby dorosłej zatrudnionej w przedszkolu.

4. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania  i zdolności, dąży do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

5. Nauczyciel wspiera samodzielnie działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów rozwiązywania ich, uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.

6. Nauczyciel tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w środowisku.

7. Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości – dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń.

8. Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych. Prowadzi zajęcia z zakresu empatii.

9. Nauczyciel pomaga dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczyć szacunku do pracy swojej  i innych.

10. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

11. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą, opiekuńczą; gromadzi dokumentację swojej pracy, ponosi odpowiedzialność za jej jakość.

12. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. W dzienniku zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, adresy ich zamieszkani, nazwę realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność wychowanków w danym dniu.. Dziennik zawiera ponadto ramowy rozkład dnia danego oddziału uwzględniający czas realizacji programu pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz czas zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza własnym podpisem, który jest dowodem jego obecności w pracy Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy wychowawczo – dydaktycznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej.

13. Nauczyciel stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania   w ścisłej  współpracy z domem rodzinnym dziecka.

14.   Nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, opiekuna stażu i Rady Pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu   zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy  z dziećmi.

15. Obowiązkiem  każdego  nauczyciela  jest   właściwe   zaplanowanie   zajęć   dziecka  zgodnie  z podstawą  programową  w  trosce  o  prawidłowy  rozwój  psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci.

16. Obowiązkiem   każdego   nauczyciela   jest   prowadzenie   obserwacji    pedagogicznej   oraz przeprowadzenie  diagnozy  pedagogicznej ,   dokumentowanie  tych   działań w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, opracowania działań wspomagających.

17.  Prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i dokumentuje ją.

18. Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami    dziecka  w sprawach wychowania, nauczania i opieki.

19.   Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. Wyniki diagnozy przekazuje  rodzicom do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę             w szkole podstawowej.

20. Nauczyciel wnioskuje do dyrektora przedszkola o dopuszczenie zestawów programów wychowania przedszkolnego.

21.  Nauczyciel  ma  prawo  opracowania  własnego   programu   edukacyjnego,   który     po   zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu  przez  dyrektora   może   być realizowany na terenie placówki.

22. Zgodnie  z  art.  63  Karty  Nauczyciela  nauczyciel  korzysta  w  związku z  pełnieniem obowiązków służbowych  z   prawa   do   ochrony   przewidzianej   dla  funkcjonariuszy  państwowych.   Organ   prowadzący   szkołę   obowiązany   jest   z  urzędu występować  w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia  z ostaną  naruszone.

23. Nauczyciel specjalista ( np. logopeda, psycholog, terapeuta SI, nauczyciel   wspierający, rehabilitant) zatrudniony w przedszkolu, otacza opieką wszystkie dzieci i udziela porad oraz wskazówek do pracy wszystkim rodzicom.

 

24. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy ma obowiązek przedstawić Dyrektorowi informacje z Krajowego Rejestru Karnego. 

25.   Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

26. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.

27. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe. 

28.    Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

a)  nagana z ostrzeżeniem,

b)  zwolnienie z pracy,

c)  zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

d)  wydalenie z zawodu nauczycielskiego,

e)  kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna,    

f)  wymierzenie kary  dyscyplinarnej jest równoznaczne  z zakazem przyjmowania  ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim,

g) odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych  nauczyciela.

Pokaż informacje o artykule