Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

Do zadań logopedy  w szczególności należy:

  • diagnoza wad mowy dzieci z przedszkola zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców;

  • prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad mowy,

  • współpraca z  rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń;

  • kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;

  • prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy we wszystkich grupach wiekowych;

  • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami. 

Specjaliści prowadzą dzienniki zajęć specjalistycznych. Do dziennika zajęć specjalistycznych  wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność wychowanków na zajęciach. Indywidualną ocenę postępów dziecka, wnioski do dalszej pracy i zadania do współpracy z rodzicami nauczyciel dokumentuje w zeszycie.

Pokaż informacje o artykule