Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

1. Specjaliści prowadzą dzienniki zajęć specjalistycznych. Do dziennika zajęć specjalistycznych  wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność wychowanków na zajęciach. Indywidualną ocenę postępów dziecka, wnioski do dalszej pracy i zadania do współpracy z rodzicami nauczyciel dokumentuje w zeszycie.

2. Do zadań specjalistów tworzących zespół należy:

a)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,

b)rozwijanie i rozpoznawanie predyspozycji i uzdolnień,

c)określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczni – pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

d)dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielonej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych , rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb, oraz przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

e)opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

f)opracowanie i wdrożenie planów działań wspierających dla uczniów, posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz dla dzieci, u których dokonane zostało rozpoznanie, o którym mowa w pkt 1,

g)podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

h)organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

i)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci rodziców  i nauczycieli,

j)wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

k)współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3. „Zespół” w skład którego wchodzą między innymi pedagog przedszkolny pełniący rolę jego koordynatora, zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka.

Karta zawiera :

  • imię ( imiona ) i nazwisko dziecka,

  • nazwę przedszkola oraz oznaczenie grupy, do której dziecko uczęszcza,

  • podstawę założenia karty,

  • diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, lub informację o stanie zdrowia dziecka,

4. Rozpoznanie dokonane przez zespół :

  • obszary, w których dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

  • zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sposoby ich udzielania,

  • czas trwania i wymiar godzin, w których powinny być realizowane,

  • podpis dyrektora przedszkola.

29. W karcie wpisuje się :

a) okresową ocenę efektywności udzielanej uczniowi pomocy oraz propozycję form     i sposobów udzielania dziecku pomocy  psychologiczno – pedagogicznej na kolejny okres, z określeniem czasu ich trwania i wymiaru godzin, których powinny być realizowane,

b) kartę dołącza się do dokumentacji dziecka.

30. W przypadku przejścia dziecka do innego przedszkola:

a)  kartę przekazuje się do tego przedszkola za zgodą rodziców dziecka,

b) karta może stanowić podstawę do kontynuacji działań w zakresie pomocy   psychologiczno – pedagogicznej na kolejnych etapach edukacyjnych,

c) po ukończeniu przez dziecko przedszkola, oryginał Karty otrzymują rodzice dziecka, kopia Karty pozostaje w przedszkolu w dokumentacji.

31. Na podstawie prowadzonych w przedszkolu Kart dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację( może to być zapotrzebowanie na etat specjalisty pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego.

32. Karta jest podstawą do opracowania i wdrażania:

a)indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych lub będących niedostosowanymi społecznie,

b)planów działań wspierających dziecko, posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, oraz dla dzieci, u których dokonane zostało rozpoznanie przez „zespół”.

33. Kopia egzemplarza powyższych dokumentów powinna znajdować się w oddzielnej teczce u pedagoga przedszkolnego.

34. Teczka  z  opiniami  wystawionymi  przez  nauczycieli  zrealizowane w różnych celach powinna  znajdować się w jednej teczce.

Pokaż informacje o artykule