Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

 

1. W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

2. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola. Zakresy obowiązków wszystkich pracowników stanowią załączniki do Regulaminu Pracy Przedszkola nr 134 i znajdują się w aktach osobowych. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Zadania pracowników nie będących nauczycielami

4. Do  obowiązków  pracownika  administracji  zwanego  kierownikiem gospodarczym należy:

a) kierowanie zespołem pracowników obsługi,

b) prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji  przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia,

c) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

d) współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje/,

e) odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i przygotowanie obiektów przedszkolnych do normalnego funkcjonowania,

f) nadzorowanie remontów,

g) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;

h) nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

i) sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki żywieniowej,

j) pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,

k) prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych w razie potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,

m) uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury,

n) prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych,

o) ścisła współpraca z księgowym w DBFO,

p) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji placówki. 

5.  Do obowiązków sekretarki w przedszkolu należy:

a) prowadzenie zasobów kancelaryjnych,

b) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz przedstawianie jej do dekretacji,

c) rejestrowanie listów zwykłych i poleconych w specjalnie założonym zeszycie,

d) prowadzenie bazy ofert CV,

e) opracowywanie pism i przepisywanie na komputerze innych pism zatwierdzonych przez dyrektora,

f) przyjmowanie rozmów telefonicznych , przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji , a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji,

g) prowadzenie teczek akt osobowych i spraw kadrowych pracowników,

h) dozorowanie listy obecności pracowników i zeszytu wyjść służbowych,

i) na bieżąco kontrolę zwolnień lekarskich pracowników i przedkłada je w ciągu dwóch dni od otrzymania do DBFO Wola,

j) dostarczanie i odbieranie dokumentów ze wskazanych przez dyrektora urzędów,

k) zbieranie informacji potrzebnych do opracowywania sprawozdań GUS oraz  raportów SIO,

l) przekazywanie pracownikom poleceń dyrektora,

m) protokółowanie zebrań obsługi prowadzonych przez dyrektora,

n) dozorowanie aktualności książeczek zdrowia i badań pracowników przedszkola,

o) prowadzenie księgi dzieci i absolwentów,

p) prowadzenie  na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do przedszkola,

q) sporządzanie i przesyłanie listy dzieci 6-letnich do szkół rejonowych,

r) dbanie o powierzone mienie oraz zapobieganie wszelkim przejawom marnotrawstwa  i  nadużyciom,

s) wykonywanie czynności służbowych  najlepszej  woli  i staranności, przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy,

t) przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,

u) przyczynianie się do dobrego imienia placówki poprzez swoją wiedzą fachową oraz  kulturalny i uczynny stosunek do współpracowników, rodziców i dzieci.

w) informowanie dyrektora o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach,

z) załatwianie innych czynności zleconych przez dyrektora.

6.  Do obowiązków kucharki w przedszkolu należy :

a) przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków,

b) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,

c) prowadzenie magazynu podręcznego,

d) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

e) branie udziału w ustalaniu jadłospisów,

f) zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych,

g) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji  pracy placówki.

7. Do obowiązków pomocy kuchennej w przedszkolu należy :

a) pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków,

b) utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń  magazynowych,

c) załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności,

d) wykonywanie innych czynności  poleconych  przez  dyrektora,  wynikających  z  organizacji pracy placówki.

8. Do obowiązków pomocy nauczycielki należy :

a) pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do   wychowanków, 

b) pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do  zajęć  zabaw, ćwiczeń i gier,

c) czynne  uczestnictwo  w zajęciach  i  zabawach  z  dziećmi  prowadzonych  przez  nauczyciela,

d) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

e)  wykonywanie  innych czynności  poleconych  przez    dyrektora i  kierownika gospodarczego.

9.  Do obowiązków woźnej i starszej woźnej przedszkola należy :

a) utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u,

b) pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/,

c) rozkładanie i składanie leżaków,

e)  pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,

f) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,

g) pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć,

h) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola,

i) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

j) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy. 

10. Do obowiązków dozorcy i starszego dozorcy przedszkola należy :

a) otwieranie i zamykanie przedszkola,

b) codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

c) utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do przedszkola,

d) pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,

e) dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu,

f) utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych pomieszczeniach,

g) sprzątanie terenu wokół przedszkola,

h) odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku,

i) grabienie liści,

j) czuwanie i zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

k) całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru,

l) systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych  i elektrycznych,

m) dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu  i  zabawek),

n) dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy,

o) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu przedszkolnego – troska o roślinność,

p) w czasie wakacji i remontów usuwanie z pomieszczeń mebli i sprzętu, należyte ich zabezpieczenie,

q) dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

r) pomoc kierownikowi gospodarczemu w zaopatrywaniu przedszkola, uczestniczenie w większych zakupach,

s) wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z organizacji przedszkola.

11. Do zadań szatniarki należy:

a) utrzymywanie w czystości pomieszczeń szatni i pomieszczeń do nich przynależących uzupełnianie mydła, ręczników jednorazowych, ochraniaczy na buty

b) dyżurowanie w szatni w czasie odbierania dzieci,

c) pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci,

d) pomoc przy myciu rąk , korzystaniu z toalety ogrodowej,

e)pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

f) wydawanie dzieci tylko rodzicom lub upoważnionym osobom,

g) obsługiwanie telefonu w holu,

h) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub osobę upoważnioną  wynikających z organizacji pracy przedszkola.

12. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

13. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola.

14. Na terenie przedszkola podczas wykonywania czynności służbowych pracownicy nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń. W przypadku wyższej konieczności dopuszcza się skorzystanie z ww.

 

Pokaż informacje o artykule