Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

1. Przedszkole jest czynne 10,5 godzin dziennie w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola . 

2. Na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na przedłużenie lub skrócenie czasu pracy placówki. 

3. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy. 

4. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 

5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie określonym przez organ prowadzący.

6. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący. 

7. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: 

a) liczbę oddziałów, liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

d) czas realizacji podstawy programowej.

8. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo – dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci. 

9. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań  i uzdolnień. 

10. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

11. Jedną grupą wychowanków opiekują się dwie nauczycielki - na zmianę - jedna osoba personelu obsługowego – woźna - a w grupach dzieci 3-4 letnich dodatkowo pomoc nauczycielki. 

12. W czasie zajęć poza terenem przedszkola jednej osobie dorosłej nie należy powierzać więcej niż dziesięcioro dzieci. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej jednej osobie dorosłej można powierzyć nie więcej niż pięcioro dzieci. 

13. Ramowy   rozkład   dnia   uwzględnia   właściwe  zaplanowanie  zajęć dziecka zgodnie   z nową podstawą programową, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości  psychofizycznych i zainteresowań dzieci.  

RAMOWY PLAN DNIA 

L p
Wymiar czasowy
Rodzaj zajęć
 
1.
 
co najmniej 1/5 czasu
zabawa dzieci;(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
 
 
2.
 
co najmniej 1/5 czasu;
 
 
 
a w przypadku młodszych dzieci-
co najmniej 1/4 czasu;
 
zajęcia na świeżym powietrzu;
(dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są tam gry
i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe
i ogrodnicze itd.);
 
3.
najwyżej 1/5 czasu;
zajęcia dydaktyczne;
(różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);
 
 
4.
 
2/5 czasu
zajęcia według uznania nauczyciela;
(nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 

14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad  danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

15. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100. 

W przedszkolu są  4 oddziały.

16. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

b) toalety,

c) salę gimnastyczną,

d) pokój do pracy indywidualnej,

e) bibliotekę,

f)  pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

g) kuchnię,

h) szatnię dla dzieci i personelu,

i)  ogród przedszkolny.

17. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci. 

18. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie. 

19. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentowania określa „Regulamin spacerów i wycieczek” obowiązujący w przedszkolu.

20. Dziecko do przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

21. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Wzór upoważnienia opracowuje organ prowadzący. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny.

22. Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci z przedszkola po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.

23. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

24. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

25. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. W sytuacji opisanej w punkcie 21, gdy nauczyciel nie wyda dziecka, dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.

26. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci.

27. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny z uwzględnieniem warunków określonych poniżej.

28. Z powodów organizacyjnych (podawanie posiłku o godz. 830 oraz prowadzenie zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą po godz. 900 zgodnie z ramowym rozkładem dnia), a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz. 830.

29. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się w godz. 1230 -1300 dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz.1300 oraz od godz.1500 do godziny określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny jako godzina zamknięcia przedszkola dla dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie.

30. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców. 

31. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji  o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

32. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem jest następujący:

a)  dzieci przebywające w przedszkolu są  pod opieką  nauczycielki, która  organizuje  im   zabawy,   zajęcia    dydaktyczno – wychowawcze   zgodnie   z   realizowanym  programem   i miesięcznym planem zajęć,

b) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby instruktora prowadzącego zajęcia, zgodnie z podpisaną deklaracją bezpieczeństwa,

c) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych jej dzieci,

d) każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,

e) nauczycielka opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

f)  nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika przedszkola,

g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,

h) obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np.  temperatura,

i)  w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu    na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są 

na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

 j)  w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

33. Przedszkole może organizować naukę religii na życzenie rodziców. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

34. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje decyzję celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

35.  Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) dzieci w wieku 3 – 4 lata – od 15 do 20 min.,

b) dzieci w wieku 5 – lat – około 30 min 

36. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

37. W związku z zapewnienia bezpieczeństwa teren przedszkola i budynek jest objęty monitoringiem zewnętrznym. Tablice informacyjne są umieszczone na ogrodzeniu i budynku przedszkola.

 
Pokaż informacje o artykule