Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Miasto Stołeczne Warszawa,

b) Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu,

c) Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przedszkola.

2. Przedszkole   prowadzi    gospodarkę   finansową     według    zasad   określonych w Ustawie finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest  „Plan  dochodów  i  wydatków ” na dany rok kalendarzowy zwany „Planem  finansowym”.  W  przedszkolu   utworzony   jest    rachunek   dochodów własnych, posiadający  własny rachunek bankowy. Przedszkole może gromadzić na rachunku dochodów własnych  dochody  określone  w  uchwałach   Rady  Miast  Stołecznego Warszawy. Rada  miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie.

3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

4. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji   podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz. 8:00 – 13:00.

4.1 rodzice (opiekunowie prawni) dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym i dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji składają do dyrektora przedszkola deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola oraz ilość posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym,

4.2 rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych w innym terminie składają deklarację, o której mowa w podpunkcie 7.1 najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola,

4.3  zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego, za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

4.4 zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę obejmuje:

 • organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,
 • organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,
 • organizację zajęć muzycznych, plastycznych lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,
 • organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,
 • organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
 • opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku,

4.5 Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu,

4.6 Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez wychowawców grupy w dzienniku zajęć przedszkola, dodatkowym dokumentem potwierdzającym ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu są imienne listy odbioru dzieci z przedszkola zawierające godzinę odbioru oraz podpis osoby odbierającej.

5. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez m. st. Warszawa przez przedszkola publiczne wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

6. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki  żywieniowej  ustala dyrektor  przedszkola  na  podstawie analizy kosztów   żywienia. 

6.1 pracownicy przedszkola wnoszą opłatę za żywienie powiększoną o koszty przygotowania posiłków. Wysokość wspomnianej opłaty ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy.

7. Zasady zwrotu stawki żywieniowej w przypadku nieobecności dziecka ustala się zgodnie z bieżącym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki. 

8. Rodzice co miesiąc zobowiązani są do wnoszenia opłat za przedszkole:

a) opłaty z góry, za wyżywienie, zgodnie z zadeklarowaną ilością posiłków w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystania z posiłków,

b) opłaty z dołu za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne     nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy:

 • wysokość opłaty poza podstawą programową nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć,
 • nie pobiera się opłaty w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Rodzice (opiekunowie prawni) informują przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania,
 • przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji  o nieobecności dziecka  w przedszkolu,
 • nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: wpis na listę zgłoszenia nieobecności, telefonicznie lub pocztą elektroniczną,

c) w uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy,

d) zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie i opiekę:

 • wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m. st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m. st. Warszawy,
 • jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75 % minimalnego wynagrodzenia,
 • w przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75 % lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej w aktualnej uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy,

e) wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe rodzice (opiekunowie prawni) dziecka składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do niniejszego statutu,

 f) rodzice zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, przedstawiają w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia  do tego zwolnienia,

 g) przedszkole nie pobiera innych opłat niż opłaty ustalone w uchwale, 

h) w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty określonej w aktualnej uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  w przedszkolach m.st. Warszawy: 

 • obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m. st. Warszawy,
 • w przypadku zbiegu wyżej wymienionych uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców (prawnych opiekunów), mogą oni dokonać wyboru ulgi – obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe,

i) wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora  przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do statutu przedszkola.

j) dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

k) zwolnienie lub obniżenie opłaty ze względu na kryterium dochodowe następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

l)  obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny.

m) opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora  przedszkola numer rachunku bankowego.

9. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje decyzję celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

10. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) dzieci w wieku 3 – 4 lata – od 15 do 20 min.,

b) dzieci w wieku 5 – lat – około 30 min 

11. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

12. W związku z zapewnienia bezpieczeństwa teren przedszkola i budynek jest objęty monitoringiem zewnętrznym. Tablice informacyjne są umieszczone na ogrodzeniu i budynku przedszkola.

 
Pokaż informacje o artykule