Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. 

2. Nabór do przedszkola odbywa się według zasad i w terminie określonym przez organ prowadzący. 

a) Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań, zwanego dalej Systemem.

System umożliwia:

 • sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
 • optymalne wykorzystanie miejsc,
 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone jest zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów,  w terminach określonych corocznie w harmonogramie. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do Systemu, 
 • data i godzina wydrukowania formularza zapisu dziecka,
 • data i godzina złożenia formularza w przedszkolu lub szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia formularza przez dyrektora nie mają żadnego wpływu na przyjęcie dziecka. 

b) Ogólne zasady rekrutacji do przedszkola

1. W elektronicznej rekrutacji biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie.

2. Dzieci 2,5 letnie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

3. Dzieci spoza Warszawy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca we wrześniu roku szkolnego, którego rekrutacja dotyczy. 

4. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola.

5. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone jest w terminach określonych w corocznym harmonogramie.

6. Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola

 • Rodzice dzieci urodzonych, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, mogą złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu, na druku pobranym z serwisu Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu.
 • Dane dziecka kontynuującego edukację wprowadza do Systemu dyrektor przedszkola.
 • Po wprowadzeniu danych dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom na ich życzenie hasło dostępu do indywidualnego konta dziecka w Systemie,  w celu umożliwienia sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. 

7. Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkola:

 • Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika.
 • Rodzice układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji. 
 • Przedszkole lub szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywane są przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu i sami będą korzystać z Systemu: 

wprowadzają dane dziecka do Systemu,

drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji).

 • Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu i nie mogą korzystać z Systemu: 

pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym przedszkolu/szkole, 

wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji)

dyrektor tego przedszkola/szkoły wprowadza do Systemu informacje zawarte w formularzu.

 • Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego: 

podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,

za sprawdzenie i  potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami w Systemie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia formularza odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

 • Dyrektor przedszkola ustala kolejność na liście dzieci ubiegających się o przyjęcie na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych. 
 • Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola.
 • Sprawy sporne, skargi i odwołania, w pierwszej kolejności rozpatruje dyrektor. Odwołanie od decyzji dyrektora składa się do Dyrektora, za jego pośrednictwem, do burmistrza dzielnicy.

8. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny, którego rekrutacja dotyczy nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola. 

9. Zapisy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego w Przedszkolu nr 134, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach ogólnych, opisanych powyżej.

c) Kryteria zapisów

 • W procesie rekrutacji uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu.
 • Spełnianie kryteriów należy udokumentować przedkładając dyrektorowi przedszkola do wglądu razem z formularzem zapisu odpowiednie dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
 • Zarejestrowane w Systemie formularze zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola.
 • Sposób dokumentowania spełniania kryteriów podstawowych (dokumenty, które rodzice przedkładają do wglądu do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru): 

 

Dla "dziecka samotnej matki lub ojca" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:  

 

 • ­zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
 • wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • ­oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

Dla "dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:  

 

 • ­orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ­orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 r., 
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).

 

Dla dziecka umieszczonego w „rodzinie zastępczej" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:   

 

 • ­postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 • zaświadczenie z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym 
 • ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72, ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

d) Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są wywieszane do wiadomości rodziców w terminie określonym przez organ prowadzący.

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na ewentualnie zwolnione miejsca decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.

 

 

Pokaż informacje o artykule