Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

 

Rodzice – prawa i obowiązki

 

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego Statutu,  respektowanie   uchwał   Rady   Pedagogicznej i Rady  Rodziców.

b)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola  lub   przez  upoważnioną    przez   rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

c) respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

d) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

e) informowanie  o  przyczynach  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu i niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

2. Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.

3.Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

4. W  przypadku  nie  przyprowadzenia  dziecka przez rodziców na  obowiązkowe  zajęciado  przedszkola  Rada   Pedagogiczna   może   podjąć  Uchwałę  o  skreśleniu  dziecka z  listy   wychowanków.                    

5. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola .,

b) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

f) o przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony Dyrektor Przedszkola. 

6. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

7. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:

a) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami ,

b) zebrania grupowe i dni otwarte,

c) zajęcia otwarte;

d) zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli

e) imprezy środowiskowe,

f) udział rodziców w uroczystościach,

g) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.),

h) kąciki dla rodziców , kąciki plastyczne, informacje grupowe,

i) inne wzajemnie ustalone,

j) tablica ogłoszeń

k) wystawy prac dzieci.

8. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu według potrzeb na wniosek dyrektora Rady Rodziców lub nauczycieli nie mniej niż dwa razy w roku.

9. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

b) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;

c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań

d) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez  nauczycieli.

10. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie Regulaminu Przedszkola w celu harmonijnej realizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego oraz zapewnienia właściwych warunków pobytu wszystkim wychowankom przedszkola.

 

Wychowankowie Przedszkola

 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może przyjąć dziecko, które w dniu 1 września ma  ukończone dwa lata i  6  miesięcy. 

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.

3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:

a) akceptacji takim jakie jest,

b) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

c) opieki i ochrony,

d)właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami    bezpieczeństwa i   pracy    umysłowej    odpowiadającego jego potrzebom,    zainteresowaniom   i  możliwościom  psychofizycznym,  zgodnego  z  tempem  indywidualnego   rozwoju,

e) szacunku dla wszystkich  jego  potrzeb,  życzliwego  i  podmiotowego   traktowania,

f) ochrony przed wszelkimi formami  wyrażania  przemocy  fizycznej  bądź psychicznej,

g) ochrony i poszanowania jego godności osobistej  oraz własności,

h) doświadczania   konsekwencji   własnego   zachowania  ( ograniczonego  względami bezpieczeństwa  własnego  i  innych),

i) aktywnego  kształtowania  kontaktów  społecznych  i  otrzymania  w  tym  pomocy,

j)  odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,

k) znajomości swoich praw .

4. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 

5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające przy państwowych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 

6. O zaobserwowanych,  niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia dziecka  nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców. 

7. Po każdorazowej chorobie dziecka rodzice są zobowiązani do przedstawienia  nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. 

8. Dziecko  musi  być  przyprowadzone  do  budynku  przedszkola  i  oddane   pod   opiekę nauczycielowi.

 

Pokaż informacje o artykule