Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

 

 

Dyrektor Przedszkola:

1  Dyrektor  przedszkola    powoływany   i   odwoływany   jest   na   podstawie  Ustawy o Systemie Oświaty.

2 Dyrektor przedszkola może być wyłoniony w drodze konkursu  lub  powierzenia  przez  organ prowadzący.

3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na  zewnątrz.  Jest   kierownikiem   zakładu   dla   zatrudnionych    w   przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

4. Dyrektor  przedszkola  jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i  prowadzoną w  niej działalność, a  w  szczególności  za:

 • tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

 • wykonywanie   zadań   związanych   z  zapewnieniem  bezpieczeństwa   dzieciom  i  pracownikom  w  czasie  zajęć  organizowanych  przez  przedszkole,

 • organizowanie administracyjnej, finansowej  i  gospodarczej  obsługi  przedszkola,  organizację pracy w placówce,

 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym  m.in.:  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli   oraz   innych  pracowników  przedszkola,  przyznawanie  nagród oraz wymierzanie  kar porządkowych   nauczycielom i  innym pracownikom,

 • występowanie z wnioskami po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej i Rady  Rodziców,    w     sprawach    odznaczeń,    nagród    i    innych    wyróżnień     dla nauczycieli    i    innych   pracowników   placówki,

 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,      

 • zapewnienie  pracownikom  właściwych  warunków  pracy   zgodnie z   przepisami Kodeksu  Pracy, bezpieczeństwa i  higieny pracy i przepisami  przeciwpożarowymi,

 • prawidłowe   przeprowadzenie    procesu    rekrutacji    dzieci   do   przedszkola, 

 • organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie  przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym,

 • wszystkie    decyzje     podejmowane     przez    pracowników    w    ramach   ich kompetencji.

 • podawanie do publicznej wiadomości do 1 września zestawu programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywały od początku roku szkolnego.

5. Do obowiązków Dyrektora należą także:

a) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych   w ramach kompetencji stanowiących,

 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,

 • wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie   nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego   przebiegu  stażu,  dokonywanie   oceny   dorobku  zawodowego nauczyciela  za  okres  stażu, powoływanie  i   przewodniczenie  komisji kwalifikacyjnej  dla nauczycieli stażystów  ubiegających  się  o  awans  zawodowy  na   stopień   nauczyciela   kontraktowego, nadanie stopnia   awansu  zawodowego  na  stopień  nauczyciela  kontraktowego,  praca   w   składzie    komisji egzaminacyjnej    dla    nauczycieli    kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na  stopień nauczyciela dyplomowanego;

 • przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 • organizowanie  pomocy   specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z  orzeczeniem lub opinią o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola,

 • dyrektor przedszkola powołuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej,

 • na podstawie prowadzonych w przedszkolu kart indywidualnych potrzeb      wychowanka dyrektor dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny w szczególności określa formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację

 • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego    przedszkola zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,

 • współpraca z rodzicami,   organem   prowadzącym,   instytucjami  nadzorującymi  i   kontrolującymi,   a   także   ze   środowiskiem   lokalnym,

 • opracowywanie  Regulaminu Pracy   oraz    innych   regulaminów   o  charakterze wewnętrznym;,

 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im  swobodnego działania   zgodnie   z   prawem   oraz  wymiany  informacji  między  nimi;

 • współdziałanie  z organizacjami związkowymi   wskazanymi  przez pracowników,

 • administrowanie Zakładowym  Funduszem    Świadczeń    Socjalnych     zgodnie z   regulaminem;

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno –  archiwalnej    i   finansowej zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami.  

 • raz do roku dokonywanie kontroli obiektów należących do przedszkola  pod  kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków  korzystania  z  tych   obiektów. Z  ustaleń  kontroli  sporządza  się protokół  kopię   protokołu   przekazuje  organowi prowadzącemu,

 • ustalenie ramowego rozkładu dnia zgodnie z obowiązującą  podstawą  programową.

 • podejmowanie  decyzji  o  skreśleniu  dziecka  z  listy  wychowanków  na   podstawie uchwały  Rady Pedagogicznej,

 • współpraca z rodzicami , organem    prowadzącym,   instytucjami    nadzorującymi    i   kontrolującymi,   a   także   ze   środowiskiem   lokalnym,

6. Wspomaga   nauczycieli  w  realizacji  ich  zadań, a  w   szczególności   organizuje   szkolenia  i  narady,  motywuje do doskonalenia  i  rozwoju  zawodowego przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego.

7. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny nad wszystkimi  zajęciami  prowadzonymi  w przedszkolu , wykonuje w szczególności następujące zadania:

7.1 planuje,  organizuje   i przeprowadza   diagnozę   i   ocenę   efektów    działalności dydaktycznej , wychowawczej i   opiekuńczej   przedszkola,

7.2 decyduje o doborze technik  i  narzędzi  diagnostycznych  wykorzystywanych  przy dokonywaniu   diagnozy i oceny, 

7.3  Dyrektor przedszkola w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

7.4 wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

7.5 wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności  przez  organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną  współpracę  z  placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

7.6 gromadzi  informacje  o pracy nauczycieli  w celu dokonywania  oceny   ich  pracy zgodnie     z   odrębnymi   przepisami   oraz   gromadzi    informacje   niezbędne   do  planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

7.7 może   współdziałać   ze   szkołami    wyższymi    oraz  z  zakładami   kształcenia  nauczycieli w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych,

7.8 opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie   Pedagogicznej w terminie  do 15 września  roku  szkolnego, którego plan  dotyczy,

7.9 plan  nadzoru  pedagogicznego, o  którym   mowa  w   ustępie 7.8  uwzględnia  plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony    przez    Mazowieckiego     Kuratora  Oświaty,  wyniki     nadzoru   z   poprzedniego   roku   szkolnego   oraz    zadania    wynikające       z   koncepcji    pracy   przedszkola   na    bieżący   rok    szkolny,     

7.10 Plan   Nadzoru   Pedagogicznego   zawiera:

 • cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram.

 • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

 • tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli,

 • plan obserwacji  zajęć dydaktycznej,   wychowawczych   i   opiekuńczych   oraz innych   zajęć  i  czynność i wynikających  z  działalności  statutowej   przedszkola.

8.  Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i  niezwłocznie powiadamia o tym organ     prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygniecie  organu  sprawującego nadzór  pedagogiczny  jest  ostateczne.

9.  Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez towarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.  

 Skreślenie dziecka z listy

 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o zamiarze skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

a) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu; 

b) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji); powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka    w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania  w instytucji publicznej;

c) ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców, 

d) które potrzebuje innej specjalistycznej opieki jakiej nie może zapewnić obecna placówka ( w miarę możliwości dyrektor powinien skierować dziecko do placówki specjalistycznej lub pomóc rodzicom w znalezieniu takiej placówki).

e)  zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej 2 miesiące.

2. Decyzja o skreśleniu winna być poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji rodzinnej dziecka oraz co najmniej dwukrotnym kontaktem z rodzicami lub opiekunami (wywiad środowiskowy, list, rozmowa, itp). 

3. W  przypadku  zamiaru  skreślenia  dziecka  z  listy  wychowanków  w  sytuacji   opisanej  w ust.1 pkt d) dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

a) zawiadomić    rodziców    na    piśmie    o     konieczności     podjęcia     współpracy z  przedszkolem w zakresie zmiany zachowań dziecka,

b) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią  do  możliwości  przedszkola  pomoc,

c) zawiadomić  organ  prowadzący  i  sprawujący  nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie  i  zamiarze  skreślenia  dziecka  z  listy  wychowanków,

d) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie

 4. Skreślenie  następuje  na  podstawie  Uchwały   Rady  Pedagogicznej. 

     O   wspomnianej  uchwale  dyrektor  powiadamia  rodziców  bądź  opiekunów  dziecka.

W przedszkolu nie tworzy się stanowiska zastępcy dyrektora. Dyrektor wyznacza  spośród członków Rady Pedagogicznej zastępcę pełniącego obowiązki społecznie. Osoba ta zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.

Pokaż informacje o artykule