Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

 Rada Pedagogiczna:

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.  Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym  statutem i obowiązującymi przepisami.

5.   Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) uchwalenie statutu przedszkola,

b) opracowanie rocznej  koncepcji pracy przedszkola,

c) podejmuje uchwałę w sprawie zaopiniowania dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego,

d) podejmowanie uchwał w sprawie  innowacji  i  zajęć  i programów  autorskich,

e) uchwalanie Regulaminu  Rady Pedagogicznej, 

f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g) podejmowanie uchwał w   sprawie   skreślenia   dziecka  z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego,

h) wybranie zestawu programów wychowania przedszkolnego do dnia 15 czerwca każdego roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, w którym będą obowiązywały i wystąpienie z wnioskiem zawierającym uzasadnienie wyboru do dyrektora przedszkola o dopuszczenia programu do użytku.

6.  Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego,

b) wnioski o nagrody i wyróżnienia, 

c) organizację pracy placówki,

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.

7. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku do rocznego planu nadzoru pedagogicznego  oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady.

8  Rada Pedagogiczna wyłania ze swego grona jednego przedstawiciela biorącego udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

10.  Osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Pedagogicznej  obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach  Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub  ich  rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

11. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce.

12. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona sprzeczna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący.

Pokaż informacje o artykule