Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

 

1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie  jak  najlepszych   warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu rozwoju przedszkola.

2. Ustala się następujące zasady współdziałania  poszczególnych  organów  przedszkola: 

 • każdy z nich działa i  podejmuje  decyzje  w  ramach  swoich  kompetencji  określonych w  Statucie Przedszkola,

 • każdy z nich na  bieżąco wymienia  informacje   o   podejmowanych   i planowanych  działaniach lub decyzjach.

3.Wszelkie spory  pomiędzy  organami  przedszkola   rozstrzyga   dyrektor   drogą    rozmów i  negocjacji  ze  stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.

Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

 • Organy przedszkola działają zgodnie z prawem.

 • Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.

 • Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola.

 • Na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane  do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów  i gestów.

4. Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem   przedszkola   i   radą   pedagogiczną

Dyrektor i Rada  Pedagogiczna  powinni  dążyć  do  polubownego załatwiania  sporów  w  toku:

 • indywidualnych rozmów,

 • nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na  wniosek  dyrektora lub rady pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku,

 • nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej, z  udziałem  organu   prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny  –  w ciągu 14 dni od daty  zgłoszenia wniosku.

a) W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:

 • do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej,

 • do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

b)  Tryb rozwiązywania  sporów  między  Dyrektorem  przedszkola, a  Radą    Pedagogiczną    i    Radą Rodziców:        

c) Dyrektor,  Rada  Pedagogiczna  i  Rada   Rodziców  dążą  do polubownego załatwiania sporu w toku:

 • indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,

 • indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami (z udziałem dyrektora),

 • indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,

 • zebrania z rodzicami zwołanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora    w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,

 • zebrania z rodzicami (z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny) zwoływanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

d) W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców  ( rodzic)  ma  prawo  zwrócić się :

 • do organu   sprawującego    nadzór    pedagogiczny    w     zakresie    działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej,

 • do organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję pojednawczą. Komisję pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków rady pedagogicznej i rady rodziców. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz dyrektor jako przewodniczący (jeśli nie jest stroną w konflikcie). Jeśli dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce jest powołany inny przedstawiciel rady pedagogicznej.

 

Strony zwaśnione prezentują własne stanowiska komisji pojednawczej, a komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu. W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Pokaż informacje o artykule