Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

 

Rada Rodziców:

1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców.

2. Rada Rodziców funkcjonuje w  oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający wewnętrzną strukturę i tryb  pracy,  szczegółowy  tryb  przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami. 

3.  Rada Rodziców  współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

4. W skład  Rady   Rodziców   wchodzą  -  po  jednym  przedstawicielu  rad   oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebranie rodziców dzieci danego oddziału, przy czym w wyborach  jedno  dziecko  reprezentuje  jeden  rodzic. Wybory  przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

 Kompetencje Rady Rodziców :

1. Rada Rodziców uchwala

  • regulamin Rady Rodziców 

  • jeśli zaistnieje potrzeba utworzenia programu wychowawczego lub profilaktycznego uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: program wychowawczy przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli; program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska,

2. Opiniuje:

  • program i harmonogram poprawy efektywności wychowania przedszkola,

  • wyraża opinię na temat pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola podczas uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami  i opiniami  dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania zbierania i  wydatkowania  funduszy  określa  regulamin działalności Rady  Rodziców.

5. Rada Rodziców może inicjować i organizować formy bezpośredniej pomocy dotyczącej  bieżącej działalności przedszkola.

 

 

Pokaż informacje o artykule