Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl

Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole   realizuje   cele   i   zadania   wynikające   z   Ustawy o Systemie Oświaty  oraz  wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności   intelektualnych  potrzebnych  im  w  codziennych  sytuacjach  i  w  dalszej  edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym  wychowanie dziecka tak, żeby lepiej orientowały  się  w  tym,  co  dobre  i  co  złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych    sytuacjach,   w   tym   także   do  łagodnego znoszenia   stresów i   porażek,

d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w  poprawnych  relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie   warunków  sprzyjających  wspólnej  i  zgodnej  zabawie  oraz  nauce    dzieci  o  zróżnicowanych  możliwościach  fizycznych  i  intelektualnych,

f) troska o zdrowie   dzieci   i   ich   sprawność   fizyczną;  zachęcanie  do   uczestnictwa w  zabawach  i  grach sportowych,

g) budowanie  dziecięcej  wiedzy  o  świeci  społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz  rozwijanie   umiejętności    prezentowania   swoich   przemyśleń   w   sposób   zrozumiały dla innych,

h) wprowadzenie dzieci w   świat wartości estetycznych   i   rozwijanie   umiejętności  wypowiadanie  się  poprzez  muzykę,  małe  formy   teatralne   oraz   sztuki     plastyczne,

i) kształtowanie    u    dzieci   poczucia    przynależności    społecznej   ( do  rodziny,   grupy rówieśniczej  i  wspólnoty  narodowej )  oraz  postawy  patriotycznej,

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspierani  ich  ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności,  które  są ważne w edukacji szkolnej.

k) zapewnia  opiekę,  wychowanie i nauczanie  w atmosferze akceptacji i   bezpieczeństwa,

l) zapewnia     wszystkim    dzieciom    pełny    rozwój    umysłowy,   moralno   -   społeczny,    emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami  i   potrzebami  psychofizycznymi w   warunkach poszanowania godności  osobistej  z  wykorzystaniem  własnej  inicjatywy  dziecka,

m) realizuje  bezpłatne  nauczanie i  wychowanie     w zakresie co najmniej podstawy programowej   w oparciu   o   program    przedszkolnego   zatwierdzony przez  MEN  lub programy autorskie, własne pisane zgodnie z podstawą programową dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej lub poszczególnych jej członków,

n) zapewnia organizację zajęć  dodatkowych,  z uwzględnieniem  w szczególności potrzeb i  możliwości  rozwojowych  dzieci,

o) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; 

p) uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,

q) umożliwia dzieciom  wychowanie w poczuciu  przynależności  narodowej; etnicznej;   językowej  i religijnej,

r) wspomaga   indywidualny   rozwój   dziecka   oraz współdziała z rodziną  w przygotowaniu  do nauki   w   szkole,  a   w   przypadku   dzieci   niepełnosprawnych   uwzględnia   stopień   i  rodzaj  niepełnosprawności,

s) udziela   dzieciom   pomocy   psychologiczno  -  pedagogicznej    poprzez       współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i   innymi   specjalistami  na  terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci, 

t) konsekwentnie  przestrzega  praw  dziecka    oraz    upowszechnia    wiedzę o   tych prawach,

u) zapewnia   wychowankom   bezpieczne   i   higieniczne   warunki     nauki,  wychowania opieki,

v) przedszkole  zapewnia  wychowankom  prawo  do  właściwie  zorganizowanego     procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:

 • zaspokajania potrzeb dziecka,

 • aktywności,

 • indywidualizacji.

w) pedagodzy wspomagający   i     specjaliści     opracowują     indywidualne     programy terapeutyczne   dla   dzieci  z   orzeczeniami  lub   opiniami   wydanymi   przez   Poradnie  Psychologiczno  Pedagogiczną   zgodnie  z ich wytycznymi i potrzebami   wychowanków.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest  na  podstawie programu  wychowania przedszkolnego,   zatwierdzonego    przez   Dyrektora   Przedszkola   na    wniosek   Rady Pedagogicznej.  Istnieje   również   możliwość   pracy  na  podstawie  programu  własnego  zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznej koncepcji pracy przedszkola i w miesięcznych planach pracy  poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w rocznym planie nadzoru pedagogicznego.

4  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby  oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości  rozwojowych dziecka potrzeb  środowiskowych z  uwzględnieniem  istniejących warunków  lokalowych, a w  szczególności:

a)  zapewnia    bezpośrednią    i    stałą    opiekę  nad  dziećmi  w  czasie  pobytu  w  przedszkolu  oraz   w   trakcie   zajęć   poza   terenem   przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,

c) stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i  higieny  pracy  i  nauki  oraz  przepisy przeciwpożarowe,

d) współpracuje    z    ośrodkami  psychologiczno  -  pedagogicznymi  i  poradniami specjalistycznymi zapewniając  w  miarę  potrzeb  konsultacje  i  pomoc.

5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i  jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie  lata  pobytu  dzieci   z tego oddziału w przedszkolu.

6. W ramach posiadanych    możliwości    dyrektor    przedszkola   organizuje    i    udziela    wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc   psychologiczno –  pedagogiczną   poprzez: 

 • rozpoznawanie środowiska wychowanków,

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 • wspieranie dziecka uzdolnionego,

 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu dydaktyczno – wychowawczego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym  zakresie,

 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

 •  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 •  umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

7. Zadania, o których mowa, realizowane są we współpracy z :

 • rodzicami,

 • placówkami doskonalenia nauczycieli,

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

 • innymi przedszkolami,szkołami i placówkami,

 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8 .Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i  nieodpłatne.

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na   wniosek:

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

a) ucznia

b) rodziców,

c) dyrektora przedszkola

d) nauczyciela,  w szczególności wychowawcy   i   nauczyciela  prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

e)  pielęgniarki środowiskowej,

f) poradni psychologiczno pedagogicznej

g) pomocy nauczyciela

h) pracownika socjalnego

i) asystenta rozdziny

j) kuratora sądowego

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu, w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b) zajęć   specjalistycznych:  korekcyjno  -  kompensacyjnych,  logopedycznych  socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji.

11. O potrzebie objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

12. Szczegółową organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określa procedura wewnętrzna opracowana w przedszkolu.

13. Przedszkole, po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, zapewnia dzieciom:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii o potrzebie kształcenia specjalnego, w miarę możliwości przedszkola,

b) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne wspomagające  proces  edukacji w miarę możliwości finansowych przedszkola,

c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

d) indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne w wymiarze  określonym przez dyrektora,

e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym

14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu zgodnie z „Procedurą udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu nr 134 w Warszawie”

14.1 Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

14.2 Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci uczęszczających do przedszkola.

14.3 W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne lub możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel lub specjaliści niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola,

14.4 Dyrektor przedszkola, jeżeli stwierdza taką konieczność, informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem,

14.5 W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora przedszkola, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną, planuje on i koordynuje udzielanie tej pomocy, w tym ustalenie formy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin,

14.6 Wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dyrektor ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizacje tych form,

14.7 Dyrektor może tworzyć zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

c) dyrektor ma możliwość tworzenia zespołów problemowych lub zadaniowych dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczna.

14.8 Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

14.9 Zadania zespołu określono w regulaminie funkcjonowania zespołu. 

14.10 Dyrektor wyznacza osobę koordynująca prace zespołu. Do zadań koordynatora należy: 

a) ustalanie terminów spotkań zespołu,

b) zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora i wszystkich członków zespołu i rodziców z wyprzedzeniem,

c) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

14.11 Gdy dziecka posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół:

a) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,

b) opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 3), 

c) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, na podstawie powtórnej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka,

d) dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,

e) w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 

f) po dokonaniu oceny efektywności wnioski z udzielanej pomocy i wnioski do dalszej pracy zostają dołączone do dokumentacji.

14.12  Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami.

14.13 O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się pisemnie rodziców ucznia.

14.14 O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w przedszkolu rodziców dziecka.

14.15 Pomoc dziecku trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych lub złagodzeniu albo wyeliminowaniu zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

14.16 W uzasadnionych przypadkach Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

14.17 Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

15. Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentację badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie teczki i przechowywana jest w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi

15.1 Po zakończeniu uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice dziecka otrzymują oryginał karty. Kopię przechowuje się w dokumentacji przedszkola.

15.2 Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, przekazuje kopię karty do  przedszkola lub szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.

16. Dyrektor Przedszkola  powierza     każdy    oddział     przedszkolny    opiece    dwóch,   w   wyjątkowych   sytuacjach   trzech   nauczycieli.

17.Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ  prowadzący.

18.W oddziale  dla  dzieci  trzyletnich  lub  w  grupach  dzieci  3  i  4-letnich, w   których  jest minimum 10-ro 3-latków zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

19. W  miarę  możliwości organizacyjnych  oraz   dla    zapewnienia   ciągłości    pracy wychowawczej  i  jej skuteczności,  nauczyciele  prowadzą swój oddział przez  wszystkie lata   pobytu   dzieci  z  tego  oddziału  w przedszkolu.

20. Każdą grupę wiekową obejmuje dwóch nauczycieli przedszkola

21. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji własna salę dziennego pobytu, łazienkę, salę gimnastyczną, szatnię dziecięcą.

22. W czasie pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem zabawowym wyzwalającym aktywność ruchową dzieci.

23. Na zajęciach poza terenem placówki zapewniona jest opieka dorosłych w ilości:

a) spacery poza teren przedszkolny  - 1 opiekun na 10 dzieci

b) przejazd środkami komunikacji miejskiej   - 1 opiekun na 5 dzieci
 

 

 

Pokaż informacje o artykule