Loading ....
Przedszkole nr 134 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 134 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Leszno 24/26 A
01-192 Warszawa
tel/fax: (22) 632-10-16
e-mail: p134@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Informacje o przedszkolu => Tryb działania
  1. Przedszkole  nr 134  w  Warszawie  zwane  dalej  „przedszkolem”  jest  placówką  oświatowo wychowawczą o charakterze publicznym, które   realizuje   cele   i   zadania   wynikające   z   Ustawy   o   Systemie Oświaty oraz  wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Przedszkola na wniosek   Rady Pedagogicznej.  Istnieje   również   możliwość   pracy  na  podstawie programu  własnego  zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

  2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Leszno 24/26A

  3. Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa. 

  4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Aleje Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi 

Przedszkole nr 134 

01 - 192 Warszawa

ul. Leszno 24/26A

tel. (0 22) 632 10 16

NIP 527 21 36 360 , REGON 013001179, PKD 8010A

 

6. Przedszkole jest czynne 10,5 godzin dziennie w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola . 

7. Na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na przedłużenie lub skrócenie czasu pracy placówki. 

8. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy. 

9. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 

 

10. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie określonym przez organ prowadzący.

Pokaż informacje o artykule